BCG- Quý 3 Lợi nhuận sau thuế 15.4 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm 2015

16/11/2015

Theo BCTC hợp nhất quý III/2015 vừa công bố, BCG ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh khá ấn tượng với doanh thu hợp nhất 301 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 15.4 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng doanh thu là 574 tỷ đồng đạt 114% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế 32.5 tỷ đồng đạt 80% kế hoạch năm 2015.

Cụ thể 301 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó doanh thu chính đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ hàng hóa là 292.9 tỷ đồng chiếm gần 97% tổng doanh thu. Ngoài ra doanh thu đến từ hoạt động tài chính là 10,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 15.4 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế từ công ty mẹ là 13 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, BCG đã ghi nhận 574 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, đạt 114% so với doanh thu kế hoạch năm 2015. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 32.5 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch năm 2015. Kết quả kinh doanh Quý III khá tốt là kết quả sau 6 tháng tái cấu trúc các công ty con, cụ thể là Tracodi có kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm đang lỗ hơn 5 tỷ và đến Quý III đã ghi nhận lợi nhuận đột biến hơn 7 tỷ đồng góp phần xóa lỗ lũy kế. Trong cuộc họp HĐQT Tracodi tháng 10 vừa qua cũng đã thống nhất thông qua chủ trương sẽ thực hiện niêm yết chứng khoánTracodi trong Quý II năm 2016. Với kết quả kinh doanh khá tốt này và nỗ lực trong hoạt động tái cấu trúc các công ty con, BCG hoàn toàn có thể hoàn thành được mục tiêu kế hoạch năm 2015 với chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 41 tỷ đồng.