BCG: Tình hình thực hiện chỉ tiêu kết quả kinh doanh công ty mẹ Quý 2/2015

22/07/2015

Trong quý 2/2015, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ của công ty mẹ BCG đạt 19,4 tỷ đồng, ngoài ra doanh thu đến từ các hoạt động đầu tư tài chính là 13,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2015 của công ty mẹ BCG đạt 8,4 tỷ đồng. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ BCG 6 tháng đầu năm 2015 đạt lợi nhuận sau thuế 12,8 tỷ đồng hoàn thành 82,6% chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 (kế hoạch kinh doanh năm 2015 công ty mẹ BCG dự kiến 15,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế). Dự kiến trong Quý 3 năm 2015 công ty mẹ BCG sẽ bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ một số hợp đồng tư vấn với giá trị lớn mà công ty đã thực hiện hoàn tất.