Tracodi- Lợi nhuận Quý 3 đột biến 7,9 tỷ đồng

28/10/2015

Doanh thu Quý 3/2015 của Tracodi đạt 17,2 tỷ đồng lũy kế 9 tháng đạt 49 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,9 tỷ đồng và lũy kế đến 9 tháng năm 2015 đạt 2,7 tỷ đồng.

Tuyển dụng xuất khẩu lao động tại Tracodi tháng 9.2015

Hoạt động kinh doanh của Công ty đang từng bước khởi sắc sau thời gian 4 tháng tái cấu trúc mạnh mẽ. Đặc biệt trong Quý 3 năm nay Tracodi đã bắt đầu hoạt động có lãi với lợi nhuận sau thuế là 7,9 tỷ đồng đã giúp xóa lỗ 5,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2015 giúp cho kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng ghi nhận 2,7 tỷ đồng. Lợi nhuận đột biến chủ yếu đến từ cổ tức được chia từ liên doanh Antraco, hoạt động đầu tư thanh lý danh mục chứng khoán và hoàn nhập dự phòng. Doanh thu 9 tháng của Công ty đóng góp từ mảng xuất nhập khẩu là 36 tỷ đồng, mảng dịch vụ xuất khẩu lao động là 5,8 tỷ đồng và mảng xây dựng hạ tầng là 4,7 tỷ đồng.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015, trong 3 tháng còn lại của năm 2015, Tracodi tập trung vào mảng xuất khẩu lao động với các đang hàng đưa lao động đi thị trường Nhật đã ký kết trong thời gian qua, hồi phục lại mảng xây dựng hạ tầng thông qua việc tham gia vào các dự án xây dựng hạ tầng và triển khai các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu.