Công bố thông tin

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan của Người Nội bộ (bà Đồng Thị Xuân Nga)

11/06/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan của Người nội bộ - bà Đồng Thị Xuân Nga.

Chi tiết xem file đính kèm

BCG - Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người liên quan của Người nội bộ - bà Đồng Thị Xuân Nga