Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và không nộp tiền mua

11/06/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 51/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 11/06/2024 của HĐQT về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả thực hiện quyền mua và phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và không nộp tiền mua