Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty

03/07/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 63/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 03/07/2024 của HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm

 NQ về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn điều lệ