Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua giao dịch ủy quyền biểu quyết cho Công ty Tracodi tại BCG Land và các giao dịch liên quan

06/06/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 49/2024/NQ-HĐQT-BCG ngày 06/06/2024 về việc thông qua giao dịch ủy quyền biểu quyết cho Công ty Tracodi tại BCG Land và các giao dịch liên quan.

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua giao dịch ủy quyền biểu quyết cho Công ty Tracodi tại BCG Land và các giao dịch liên quan