Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người liên quan của Người Nội bộ (bà Nguyễn Xuân Lan)

08/07/2024

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 08/07/2024 của Người liên quan của Người nội bộ - bà Nguyễn Xuân Lan.

Chi tiết xem file đính kèm

BCG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người liên quan của Người nội bộ - bà Nguyễn Xuân Lan