Công bố thông tin

Tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh TVHĐQT của ông Anthony Lim

07/01/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh TVHĐQT tại Công ty CP Bamboo Capital của ông Anthony Lim.

Chi tiết xem file đính kèm