Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập CTCP BCG LNGPOWER

26/03/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập CTCP BCG LNGPOWER

Chi tiết xem file đính kèm