Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh ngành nghề của CTCP BCG LNGPOWER

29/03/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh ngành nghề của CTCP BCG LNGPOWER

Chi tiết xem file đính kèm

BCG-Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh ngành nghề của CTCP BCG LNGPOWER