CÀ MAU 1, 2 & 3

  • Loại hình dự án: Năng lượng gió trên biển
  • Tổng vốn đầu tư (triệu USD): 642,7
  • Quy mô: 7,235 ha

Vị trí: Cà Mau

Công suất: 300MW

Tiến độ: Đang thi công

Giá FIT (US cent/KWh): TBA

Giai đoạn triển khai: Giai đoạn 1: 2022 - 2023,
                                    Giai đoạn 2 & 3: 2022 - 2024