Công bố thông tin và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2015

15/04/2015

  • Báo cáo Ban Kiểm Soát 2014.
  • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015
  • Quy chế làm việc Đại Hội Cổ Đông 2015
  • Tờ trình chế độ thù lao 2015 của HĐQT và BKS
  • Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014.
  • Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  • Tờ trình uỷ quyền HĐQT quyết định các chủ trương đầu tư.
  • Tờ trình uỷ quyền HĐQT thành lập và giải thể chi nhánh, công ty con
  • Biên bản ĐHCĐ 2015
  • Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên 2015