Bamboo Capital (BCG) tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2015

15/04/2015

Tp.HCM,  ngày 15 tháng 04 năm 2015, Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 với sự tham dự của cổ đông công ty cùng cơ quan truyền thông.

Tại đại hội, cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 và  biểu quyết, đồng thuận thông qua các nội dung quan trọng của Công ty như sau:

  • Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban trong năm 2015
  • Báo cáo tài chính 2014 và Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2014
  • Thông qua nội dung niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015
  • Thông qua nội dung phát hành cổ phiếu ra công chúng
  • Thông qua về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
  • Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT & BKS
  • Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các chủ trương liên quan đến đầu tư
  • Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT trong việc thành lập, giải thể chi nhánh, công ty con
  • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định về Mẫu điều lệ dành cho các công ty đại chúng

Năm 2015, BCG đặt kế hoạch tổng doanh thu 501 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 41 tỷ đồng. Năm 2016 hai chỉ tiêu trên lần lượt là 690 tỷ đồng và 86 tỷ đồng.Riêng trong quý 1/2015, doanh thu thuần của BCG thực hiện được 94 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.55 tỷ đồng. Theo ban lãnh đạo BCG, dự kiến lợi nhuận quý 2 sẽ chiếm 50% của cả năm.

Trong năm nay, BCG sẽ tiến hành tái cơ cấu toàn diện hoạt động của Tradico; triển khai tái cấu trúc, tổ chức tiếp quản và vận hành Công ty Nguyễn Hoàng và Thành Phúc. Theo đó, trong cơ cấu doanh thu hợp nhất, Nguyễn Hoàng sẽ đóng góp 25.9%, Thành Phúc là 17.9%, Tradico 27.9%, hoạt động của công ty mẹ cũng dự kiến đóng góp 26.9%.

Đối với chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất dự kiến có sự đóng góp đáng kể từ hoạt động cốt lõi của công ty mẹ, chiếm 37.8%, chủ yếu từ hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư và hoạt động thương mại liên quan đến các công ty con.

Bên cạnh đó, công ty cũng tiếp tục tìm kiếm những cơ hội đầu tư, M&A từ 3-4 công ty tốt trong ngành dược phẩm và nông nghiệp. Triển khai phương án tài chính và xây dựng dự án resort Casa Marina Quy Nhơn, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 1/2016.

Quý vị lãnh đạo Hội Đồng Quản Trị- Ban Kiểm Soát BCG nhiệm kỳ 2015-2020