Công bố thông tin

Nghị quyết về ngày ĐKCC;Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020; Thông báo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

10/06/2021

Công ty Cổ Phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐQT-BCG; Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020; Thông báo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 

Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết số 30 của HĐQT; Thông báo ngày đăng ký cuối cùng; Thông báo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức