Công bố thông tin

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ – Ông Nguyễn Viết Cương

26/03/2021

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Ông Nguyễn Viết Cương

Chi tiết xem file đính kèm