CBTT Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 12/2018

11/07/2018

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Tháng 12/2018

Related documents