CBTT Nghị quyết về việc góp vốn vào CTCP BCG Energy1

12/07/2017

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết về việc góp vốn vào Công ty CP BCG Energy.

Related documents