CBTT Nghị quyết thành lập Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời Tân Thạnh 1

12/05/2017

Công ty CP Bamboo Capital trân trọng công bố thông tin Nghị quyết thành lập Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời Tân Thạnh 1.

Related documents