Thông báo V/v ủy quyền CBTT

05/20/2015

BCG thông báo ủy quyền thực hiện CBTT như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

Chi tiết xem file đính kèm