Công văn của UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Bamboo Capital

04/27/2015

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 2038/UBCK-QLPH ngày 27 tháng 04 năm 2015 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Công ty Cổ Phần Bamboo Capital.

Tải về Công văn của UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Bamboo Capital