Xây dựng & Đầu tư Cơ sở hạ tầng

Tracodi

Năm 2015, BCG mua lại và tái cấu trúc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) trở thành công ty thành viên chủ chốt hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng & Thương mại của Tập đoàn với quy mô gồm 7 công ty thành viên và liên kết.

BOT 830 & 824

  • Loại hình dự án: Đường tỉnh
  • Tổng mức đầu tư: 1.079 tỷ đồng
  • Tình trạng: Đang vận hành