Thông Tin Tài Chính

Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 3 2018 Oct, 31 2018 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất soán xét bán niên 2018 Aug, 30 2018 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 2.2018 Aug, 07 2018 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 1.2018 May, 02 2018 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 Apr, 02 2018 Download  
Báo cáo tài chính Riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2017 Mar, 22 2018 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 4.2017 Feb, 01 2018 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý III/2017 Oct, 27 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ bán niên 2017 đã được soát xét Aug, 30 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Qúy II/2017 Jul, 28 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý I.2017 Apr, 26 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ đã kiểm toán năm 2016 Apr, 03 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 4.2016 Jan, 25 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và riêng lẻ Quý 3.2016 Oct, 28 2016 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 2.2016 Jul, 29 2016 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2015 đã được kiểm toán May, 20 2016 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ Qúy 1 năm 2016 May, 20 2016 Download  
Báo cáo tài chính hợp nhất Qúy 1 năm 2016 May, 20 2016 Download  
Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 của BCG và các công ty con Apr, 01 2016 Download  
Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty TNHH Liên doanh Antraco Mar, 23 2016 Download  

Pages