Financial Information

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2019 Sep, 13 2019 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ soát xét bán niên 2019 Sep, 13 2019 Download  
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 Jul, 30 2019 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 2 năm 2019 Jul, 30 2019 Download  
Financial Report Q1 2019 Apr, 25 2019 Download  
Separate and Consolidated financial statements of the First quarter 2019 Apr, 25 2019 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018 Apr, 10 2019 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán 2018 Apr, 10 2019 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 4 2018 Jan, 30 2019 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý 3 2018 Oct, 31 2018 Download  
Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất soán xét bán niên 2018 Aug, 30 2018 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 2.2018 Aug, 07 2018 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 1.2018 May, 02 2018 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất đã kiểm toán năm 2017 Apr, 02 2018 Download  
Báo cáo tài chính Riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2017 Mar, 22 2018 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý 4.2017 Feb, 01 2018 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý III/2017 Oct, 27 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ bán niên 2017 đã được soát xét Aug, 30 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Qúy II/2017 Jul, 28 2017 Download  
Báo cáo tài chính Hợp nhất và Riêng lẻ Quý I.2017 Apr, 26 2017 Download  

Pages